top of page

-  ניר דוד -

הסבת סילו תבואות קיבוץ ניר דוד

שיפוץ, שימור והסבת מבנה עתיק לבניין משרדים מפואר פרויקט הסבה של סילו תבואות בקיבוץ ניר דוד, לבניין משרדים מפואר בשתי קומות. במהלך הפרויקט שומרו מתקנים ששימשו את המבנה בייעודו הקודם, כגון מעלית כפות  אשר הייתה מעלה את החיטה מבור השפיכה למכלים של האחסון

bottom of page